Закапаць нельга выкарыстаць

ВАТИН
Да кан­ца го­да на Гро­дзен­шчы­не не за­ста­нец­ца ра­ё­наў, дзе ка­му­наль­ныя ад­хо­ды на­кі­роў­ва­юц­ца прос­та на па­лі­го­ны, без па­пя­рэд­ня­га сар­та­ван­ня з атры­ман­нем дру­гас­ных рэ­сур­саў.